Privacy & Cookie beleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw Persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Radeqon bvba

Opperstraat 49 bus 11

1770 Liedekerke

E-mail :  klantendienst@veteon.be

Ondernemingsnummer:  0697.718.525

hierna genoemd : “de Onderneming”of “Wij”

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de Website www.veteon.been door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

 • De Onderneming leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 • De Onderneming stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De Onderneming. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Categorie 1,zonder registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

 

2.2.      De Onderneming kan gegevens van jou Persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

 

2.3.      De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

            De Onderneming zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van De Onderneming om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van je account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3:het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4:(doeleinden cookies), met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2.      Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (via opt-in).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ONDERNEMING je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot De Onderneming , haar producten en/of diensten. De Onderneming kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door De Onderneming bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.      Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van De Onderneming, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien De Onderneming failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van De Onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

De Onderneming zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat De Onderneming jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De Onderneming kan wel, zonder je voorafgaandelijke toestemming, je Persoonsgegevens delen met jouw dierenarts. Dit is de aangesloten dierenarts bij Veteon die je hebt aangeduid als jouw dierenarts. Deze gegevens worden gedeeld met je dierenarts om, in eerste instantie, de gezondheidsredenen van je huisdier. Op die manier kan je dierenarts de opvolging van het dossier van je huisdier vervolledigen en kan hij of zij de dienstverlening aan jou verbeteren.

Jouw aangesloten dierenarts bij Veteon, kan je adresgegevens en e-mailadres ter beschikking stellen aan Veteon, zodat Veteon , in opdracht van je eigen dierenarts, dit kan inzetten voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven

De Onderneming zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.      Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat De Onderneming uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Onderneming zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en jou.

Indien je 7 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we je klantenprofiel.

 

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1.      Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Onderneming. Daarnaast heb je steeds het recht om De Onderneming te verzoeken je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht je te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door De Onderneming verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar klantendienst@veteon.be , per post naar De Onderneming op het adres Opperstraat 49 bus 11 te 1770 Liedekerke of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Je zal  door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je Persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 • Om je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.
 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 • De door jou aangeduide dierenarts bij je bestelling heeft ook toegang tot je Persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor ook naar Artikel 3.3 “Doorgifte aan derden” .

 

Artikel 8 – Cookies

8.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van De Onderneming en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door De Onderneming gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.      Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.      Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

8.4.      Jouw toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Ja kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

Je kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons, ofwel per e-mail naar klantendienst@veteon.be of per post op het adres Opperstraat 49 bus 11 te 1770 Liedekerke, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over “online behavioural advertising” en “online privacy” vind je ophttp://www.youronlinechoices.eu/

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »